{{#invoke:animate|text}}

毅力

来自Conan Exiles Wiki
跳转至: 导航搜索

This article is a stub. You can help Conan Exiles Wiki by expanding it.

Icon Stamina.png

毅力流放者柯南中的人物属性之一。它决定了角色的耐力上限。奔跑,挥舞武器,使用工具,跳跃和躲避都会消耗耐力。

耐力计算[编辑 | 编辑源代码]

基础耐力值 + (3 * 毅力属性点) = 最大耐力值

以10 点毅力为例:

100 + (3 * 10) = 130 点耐力

注释[编辑 | 编辑源代码]